45  27  42  26 - 0211- تهیه دانش فنی تولید پلیمر های تخصصی به کمک نیروهای متخصص و زبده و با همکاری مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی.


2- تولید محصولات پلیمری تخصصی و پیشرفته که در حوزه های مختلف از جمله پزشکی٬ دندانپزشکی و صنعتی مصرف دارند.

  اهداف