45  27  42  26 - 021


شركت صنايع پزشكي مارليك درسال 1372 با هدف طراحي ، توليد وفروش مواد شيميائي ، پزشكي ودندانپزشكي تأسيس گرديد . درسال 1373 طراحي آكريلهاي دندانپز شكي با نصب يك دستگاه پايلوت پلنت دركارگاهي واقع دربومهن شروع ودرپايان سال 1374 با توليد محصولات آزمايشي وارائه به وزارت بهداشت جهت بررسي به نتيجه رسيد . درسال 1375 با احداث كارخانه اي درشهرك صنعتي اشتهارد ونصب ماشين آلات خط توليد آكريلهاي دنداني ،توليد انبوه را آغاز نمود. همچنين دراين سال طراحي وتوليد محصول ديگرخود ، سودالايم، را شروع كرد. درسال 1376 خط توليد آنرا نيز نصب وراه اندازي نمود. درسال 1376 پروانه بهره برداري ازوزارت صنايع جهت محصولات فوق دريافت گرديد. طي سالهاي 1377 الي1381 اين شركت ضمن تأمين صددرصد نيازداخلي به محصولات فوق اقدامات گسترده اي جهت بازاريابي درسايركشورها نيز بعمل آورده كه ثمره آن صادرات به بيش از 10 كشور خارجي ميباشد.

درحال حاضر شركت صنايع پزشكي مارليك طرحهاي جديدي را درزمينه توليد مواد دندانپزشكي وصنعتي دردست اجرا دارد كه ازآن جمله ميتوان به رزينهاي صنعتي اشاره كرد.  تاریخچه